The Fresh House  |  Bestel verse mosselen eenvoudig online

desktop ^

The Fresh House  |  Bestel verse mosselen eenvoudig online

tablet ^

The Fresh House  |  Bestel verse mosselen eenvoudig online

mobiel ^

Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden The Fresh House B.V., KvK. nummer 73331473 

1 BEGRIPSBEPALINGEN 

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden; 

1.2 Product: het totaal van de tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen te leveren producten en/of diensten. Onder andere bestaande uit te leveren verschillende mosselstoommaaltijden met diverse ingrediënten; 

1.3 Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten; 

1.4 Leverancier: The Fresh House B.V.; 

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals totstandgekomen door aanbod en aanvaarding door Afnemer en Leverancier, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken; 

1.6 Partij(en): Afnemer en Leverancier, gezamenlijk of apart; 

1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook elektronische communicatie zoals (maar niet beperkt tot) email of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronisch communicatie heeft ontvangen; 

1.8: Website: www.thefreshhouse.eu en de aan The Fresh House gelieerde andere websites. 

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst; 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier, ook indien Afnemer de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Leverancier heeft verworpen; 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst en/of voorwaarden gesteld door Afnemer, die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen; 

2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: overeenkomst, c: deze algemene voorwaarden; 

2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3 TOT STAND KOMING OVEREENKOMST, AANBIEDINGEN EN PRJZEN 

3.1 Een aanbod van Leverancier is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd; 

3.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven; 

3.3 Indien Afnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden; 

3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren; 

3.5 Afnemer zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens, die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Onder informatie en gegevens wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend verstaan: informatie met betrekking gewichten, aantallen en overige specificaties van de geplaatste bestellingen. Aangezien van zeevruchten (die in de maaltijden verwerkt worden), algemeen bekend is dat deze bij sommige consumenten voedsel allergische reacties teweeg kunnen brengen, worden door leverancier geen additionele maatregelen genomen in verband met voedselallergieën. Tenzij afnemer hierom expliciet heeft gevraagd en deze maatregelen expliciet door Leverancier zijn bevestigd; 

3.6 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Afnemer; 

3.7 Omschrijvingen en prijzen in offertes en op de website worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen; 

3.8 De opgegeven prijzen in offertes en op de website zijn gebaseerd op kostprijs- bepalende factoren op het moment van aanbieding. Leverancier behoudt zich het recht voor alle na dato van deze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan Afnemer door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien; 

3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeengekomen deel van de prijs. 

4 REGISTRATIE 

4.1 Om optimaal gebruik te maken van de dienst kan Afnemer zich registreren via het registratieformulier op de website. Voor registratie is een geldig e-mailadres, een bedrijfsnaam en een telefoonnummer van Afnemer vereist. 

4.2 Afnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Afnemer die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Afnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Afnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Afnemer. 

4.3 Indien Afnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Leverancier daarvan in kennis te stellen, zodat Leverancier gepaste maatregelen kan nemen. 

4.4 Leverancier verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring. 

5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

5.1 Leverancier zal na totstandkoming van de overeenkomst via de website de dienst overgaan tot leveren van het product/de dienst, met ingang van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum, mits door Afnemer aan dienst betalings- verplichtingen is voldaan; 

5.2 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven binnen welke termijn de producten/diensten geleverd zullen worden; 

5.3 Indien Leverancier de producten/diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Afnemer daarvan in kennis. Afnemer kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden; 

5.4 Het product/de dienst wordt door Leverancier naar eigen inzicht geleverd of uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Aan Afnemer komt geen enkele instructiebevoegdheid toe ter zake van door de Leverancier te leveren producten en uit te voeren diensten; 

5.5 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk (per mail) aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Leverancier is gerechtigd deze verlangde wijzigingen te accepteren of te weigeren. In geval van weigering van de verlangde wijziging blijft de oorspronkelijke overeenkomst gelden; 

5.6 Door Afnemer verlangde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de levertijd door Leverancier wordt overschreden. Daarop kan door Afnemer ten nadelen van de Leverancier geen beroep worden gedaan. De kosten van aangebrachte wijzigingen komen voor rekening van Afnemer. Wanneer dergelijke wijzigingen een vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot een vermindering van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Leverancier kan echter naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen een prijsvermindering tot gevolg hebben. De uit de vertraging in de uitvoering van de dienst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Afnemer; 

5.7 Afnemer is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Afnemer er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Leverancier gewenste vorm, door Afnemer aan Leverancier worden verstrekt; 

5.8 Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit, is Afnemer verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 

5.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 BW. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Leverancier; 

6 VERGOEDING EN BETALING 

6.1 Afnemer betaalt Leverancier de vergoeding voor de geleverde producten en/of diensten, zoals vermeld in de overeenkomst. Afnemer dient betalingen aan Leverancier volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Leverancier is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van levering via de website dient betaling direct plaats te vinden. In geval van levering op een andere wijze dan via de website, dient betaling plaats te vinden na ontvangst van een factuur van Leverancier. Afnemer dient Leverancier in dat geval te betalen binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur op de wijze die is aangegeven in de overeenkomst. Is de betaalwijze niet aangegeven in de overeenkomst dan dient betaling plaats te vinden op de wijze zoals vermeldt op de factuur. Is op de factuur geen betaalwijze aangegeven, dan dient betaling plaats te vinden op het bankrekeningnummer van Leverancier; 

6.2 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld; 

6.3 Leverancier zal in het geval van facturering na levering voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Afnemer. 

6.4 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zullen de nadere termijnen in de overeenkomst worden vastgelegd. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Afnemer een aparte factuur. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt; 

6.5 Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) kalender-dagen die op de facturen is vermeld, is de wettelijke rente verschuldigd naar het regime van artikel 6: 119 of 119a BW, afhankelijk van de kwalificatie van de overeenkomst als handelsovereenkomst of consumentenovereenkomst. Daarnaast is Leverancier gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de Afnemer te verhalen; 

6.6 Het is Leverancier toegestaan Afnemer bij vooruitbetaling te factureren; 

6.7 Indien een vergoeding is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Leverancier het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen; 

6.8 Afnemer is niet bevoegd tot verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 

6.9 Leverancier is steeds gerechtigd, alvorens de overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Afnemer voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen; 

6.10 Op eerste verzoek van Leverancier is Afnemer steeds gehouden tot het ver- strekken van (aanvullende) zekerheid voor betaling van bedragen waarvan de betaaltermijn is verstreken dan wel voor leveringen die nog plaats moeten vinden. 

7 INFORMATIEPLICHT DOOR AFNEMER 

7.1 Afnemer dient er voor zorg te dragen dat Leverancier onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de dienst van belang kunnen zijn; 

8 AFLEVERING EN TRANSPORT 

8.1 De leveringstermijn wordt door Leverancier bepaald, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Leverancier en Afnemer. Leverancier is ten opzichte van Afnemer verplicht de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding daarvan geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomt. Leverancier raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, ongeacht waardoor, wordt de leveringstijd voor de duur van de vertraging verlengd; 

8.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering af magazijn van de Leverancier; 

8.3 Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de vervoerskosten aan Afnemer in rekening gebracht; 

8.4 Het transport en de verzending van de verkochte producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de Afnemer, ook ook indien de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle geldvorderingen die Leverancier op Afnemer heeft, door laatstgenoemde volledig zijn voldaan; 

9.2 Afnemer is voordat volledige betaling aan Leverancier heeft 

plaatsgevonden, niet bevoegd de producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, enig recht daarop te verlenen of de eigendom daarvan over te dragen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf; 

9.3 In het geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde producten door of bij Afnemer, verkrijgt Leverancier het mede eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken) c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door Leverancier geleverde oorspronkelijke producten; 

9.4 In het geval dat Afnemer enige verplichting uit een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer niet nakomt, is Leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Afnemer zal Leverancier daartoe vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier; 

10 GARANTIES EN RECLAMES 

10.1 De door Leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en aan de regelgeving, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij een normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De hier genoemde garantie op producten is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij het gebruik buiten Nederland dient Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik van deze producten geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden, die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden; 

10.2 Wanneer de door de Leverancier verstrekte garantie een product betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie van Leverancier beperkt tot de garantie, die door de producent van het product wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

10.3 Afnemer heeft de verplichting om direct na de ontvangst van de geleverde producten, grondig te onderzoeken of deze aan de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst voldoen. Eventuele gebreken moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier bekend worden gemaakt. Wanneer de grond van het bezwaar redelijkerwijs niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van 2 dagen, vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt; 

10.4 Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de producten zich nog in de toestand bevinden, waarin zij zijn afgeleverd. In het geval van twijfel zal Afnemer hebben te bewijzen dat dit het geval is; 

10.5 Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, is Leverancier slechts gehouden om de producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, een en ander ter vrije keuze van Leverancier, met uitsluiting van elk ander recht van Afnemer op schadevergoeding; 

10.6 Reclames als hiervoor bedoeld, schorten de betalingsverplichting van 

Afnemer niet op. Afnemer is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Leverancier waarop de reclame geen betrekking heeft; 

11 BEEINDIGING OVEREENKOMST EN ANNULERING 

11.1 Met Afnemer kunnen overeenkomsten worden aangegaan voor een langere in de overeenkomst gespecificeerde termijn (duurovereenkomst); 

11.2 Een duurovereenkomst kan direct worden opgezegd door Leverancier zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien Afnemer failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend; 

11.3 Voor reeds geleverde producten door Leverancier vóór het einde van de overeenkomst blijven de bedragen onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar; 

11.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen; 

11.5 Wanneer Afnemer na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst wenst te annuleren (ontbonden) om welke reden dan ook, heeft Leverancier naar vrije keuze het recht om de Afnemer te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de Afnemer binnen een door de Leverancier te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht, alsmede alle daadwerkelijke door Leverancier gemaakte kosten. 

12 AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 Leverancier zal zich inspannen de producten en diensten zo zorgvuldig mogelijk te leveren. Leverancier kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde producten en diensten. Afnemer is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de geleverde producten en diensten en de gevolgen van dit gebruik; 

12.2 Leverancier draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van Leverancier zijn Afnemer, diens gemachtigde en/of andere door Afnemer ingeschakelde derden niet gedekt; 

12.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen (factuur) prijs (inclusief btw); 

12.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbepalingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Leverancier voor de uitvoering van de dienst ingeschakelde derden, waaronder werknemers van Leverancier, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen; 

12.5 Aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van persoonlijk letsel, schade door bedrijfs- stagnatie, of welke andere schade dan ook, welke voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan, is uitgesloten; 

12.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Leverancier die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door Leverancier geleverde producten of verrichte diensten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove schuld van de Leverancier; 

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt; 

12.8 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen zijn uitgesloten. 

12.9 Buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde gevallen rust op Leverancier jegens Afnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier; 

12.10 In geval van overmacht is Leverancier niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Afnemer ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infra- structuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de dienst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de dienst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. 

13 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

13.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen; 

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Afnemer; 

13.3 Indien Afnemer een wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen; 

13.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wets- wijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel; 

13.5 Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht. 

14 OVERIGE BEPALINGEN 

14.1 Voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt, vervallen vorderings- rechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welken hoofde ook jegens Leverancier in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Leverancier kan aanwenden; 

14.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Leverancier zal de rechten en bevoegdheden van Leverancier onder de onderhavige overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde of voorwaarden in de onderhavige overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan; 

14.3 De bepalingen van de onderhavige overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden, evenals hun rechtsopvolgers; 

14.4 De overeenkomst, de algemene voorwaarden, het verrichten van de dienst en alles wat daarmee samenhangt worden beheerst door Nederlands recht; 

14.6 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland West Brabant, tenzij Leverancier het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd of partijen anders overeenkomen; 

14.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van een oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

Deze Algemene Voorwaarden voor The Fresh House B.V. zijn opgemaakt in augustus 2019. 

The Fresh House | Verse schelpdieren

Vandaag voor 17.00 uur besteld, overmorgen in huis!*

*excl. zondag en maandag